fbpx Polska Rama Kwalifikacji | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

CJO

Polska Rama Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. PRK stworzona została między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że PRK zawiera opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów https://tiny.pl/t27qp

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

  • B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia

B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Tabela Samooceny znajomości języka.
krk.pdf

Poziom B2+ - posiadam pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym    za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych