fbpx Polska Rama Kwalifikacji | Centrum Języków Obcych

Polska Rama Kwalifikacji | Centrum Języków Obcych

Polska Rama Kwalifikacji

CJO
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 grudnia 2019 roku, 9:57

 

Polska Rama Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. PRK stworzona została między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że PRK zawiera opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów https://tiny.pl/t27qp

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

  • B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia

B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Tabela Samooceny znajomości języka.
krk.pdf

Poziom B2+ - posiadam pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym    za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych