Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. PRK stworzona została między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że PRK zawiera opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów - link

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

  • B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Poziom B2: osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom B2+: osoba posługująca się językiem na tym poziomie posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Styczeń 2024 - 11:32; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 11:34; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman