Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

1. Czy lektorat jest przedmiotem obowiązkowym?

TAK

2. Czy mogę zmienić grupę?

Zmiana  grupy  jest  możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody lektora grupy wyjściowej oraz grupy docelowej  (o ile student ma swoją propozycję; jeśli nie, grupę wskazuje Kierownik Zespołu). Zgody należy przedstawić Kierownikowi odpowiedniego Zespołu do ostatecznej decyzji. Zmiana grupy możliwa jest w pierwszych dwóch tygodniach trwania lektoratu na studiach stacjonarnych i przed drugim zjazdem na studiach niestacjonarnych.

3. Nie wybrałem/am języka / nie wypełniłem/am testu diagnozującego online na Portalu.

Należy uzupełnić ten brak przez wypełnienie testu na Portalu Studenta, jeśli nadal jest dostępny. W razie braku takiej możliwości, należy zgłosić się do sekretariatu CJO w celu przypisania do grupy.

4. Rozpoczynam studia z dodatkowej rekrutacji; nie zostałem/am przypisany/a do grupy językowej.

Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do biura CJO, aby zostać przypisanym do grupy

5. Czy mogę przepisać ocenę z lektoratu uzyskaną na innym kierunku lub innej uczelni?

Na podstawie § 27 Regulaminu Studiów UG „dziekan może, na wniosek studenta składany do dnia 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do dnia 15 marca (w semestrze letnim), uznać zaliczone już zajęcia oraz uzyskane i udokumentowane efekty kształcenia i punkty ECTS w szczególności w przypadkach:

1. powtarzanie przedmiotów

2. wznowienie studiów

3. udziału w programie wymiany studenckiej;

4. zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni, w tym zagranicznej, bądź poprzez realizację praktyk, o których mowa w § 16 ust. 6, bądź poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.”

Na podstawie §33 Regulaminu Studiów UG „… przy uznawaniu zajęć za zaliczone, kieruje się zbieżnością efektów uczenia się, w tym zwłaszcza liczbą przypisanych do przedmiotów punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia nie mogą zostać uznane za zaliczone zajęcia, które student zaliczył uprzednio w toku studiów pierwszego stopnia.”

Podanie należy zaadresować do Dziekana, lecz złożyć je najpierw do zaopiniowania w sekretariacie CJO (w wersji papierowej lub elektronicznej).
Podanie wraz z niezbędną opinią zostanie przekazane bezpośrednio do właściwego dziekanatu, a skan odesłany drogą mailową do studenta na adres w domenie UG

UWAGA! Z uczestnictwa w lektoracie zwalnia pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Nie zwalnia z niego samo złożenie podania o przeniesienie osiągnięć.

Przeniesienie osiągnięć możliwe jest w następujących sytuacjach:

1. Przeniesienie osiągnięć z języka obcego z innego kierunku (w ramach UG oraz spoza UG) możliwe jest w sytuacji, gdy występuje zgodność efektów kształcenia, tj. spełnione są jednocześnie wszystkie poniższe wymagania:

  • udokumentowany wymagany poziom języka obcego (min. B2 na studiach I stopnia i min. B2+ na studiach II stopnia);
  • nie mniejsza liczba godzin zrealizowana na kierunku, z którego ma być przeniesiona ocena;
  • nie mniejsza liczba punktów ECTS uzyskana za lektorat na kierunku, z którego ma być przepisana ocena;

Przenoszone są oceny z zaliczenia przedmiotu lub/ i  z egzaminu, z zastrzeżeniem, że są to oceny co najmniej dobre (4,0) na studiach I stopnia i dobre+ (4,5) na studiach II stopnia.

Możliwe jest częściowe przeniesienie osiągnięć, np: z 1 lub 2 semestrów z obowiązkiem uczestniczenia w pozostałej części kursu oraz przystąpienia do egzaminu końcowego,w przypadku niecałkowitego spełnienia warunków (np: zbyt mała liczba zrealizowanych godzin).
W przypadku decyzji o przeniesieniu osiągnięć w niepełnym zakresie, gdy konieczne jest uczęszczanie na pozostałe semestry lektoratu, obowiązkiem studenta jest zgłoszenie się do Biura CJO na początku danego semestru w celu zapisania do grupy. W przypadku konieczności przystąpienia do samego egzaminu końcowego, należy zgłosić się do Biura CJO pod koniec danego semestru.

2. Absolwenci studiów filologicznych języka, którego lektorat jest obowiązkowy na danym kierunku, mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie na podstawie dyplomu. W takim przypadku przepisywana jest ocena z praktycznej nauki języka. Jeśli dyplom jest starszy niż 5 lat, możliwe jest przeniesienie osiągnięć z zaliczenia z obowiązkiem podejścia do egzaminu końcowego (w przypadku braku egzaminu - podejście do zaliczenia końcowego).

UWAGA! We wszystkich przypadkach przedstawione dokumenty, będące podstawą zaliczenia nie mogą być starsze niż 5 lat.

 

6. Chcę otrzymać certyfikat po ukończeniu lektoratu.

  •        Zamówić certyfikat na Portalu Studenta (certyfikaty wydawane są w j. polskim; i wersji angielskiej)
  •        Pobrać go w wersji elektronicznej gdy status certyfikatu zmieni się na "Do odbioru".
  •        Jeśli występuje problem, w pierwszej kolejności zwrócić się do lektora.

 

Wzory podań do pobrania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2016 - 12:39; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman Ostatnia zmiana: środa, 29. Maj 2024 - 10:31; osoba wprowadzająca: Wacław Ligman