Krajowe Ramy Kwalifikacji | Centrum Języków Obcych

Krajowe Ramy Kwalifikacji

CJO
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 marca 2018 roku, 10:06
Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

  • B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia
  • B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

    Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

    Tabela Samooceny znajomości języka.krk.pdf

    Poziom B2+ - posiadam pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym    za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon krk.pdf230.87 KB