fbpx Regulamin CJO | Centrum Języków Obcych

Regulamin CJO | Centrum Języków Obcych

Regulamin Centrum Języków Obcych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 stycznia 2018 roku, 14:34

                                                                                 

      Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 5/R/17

 

 

REGULAMIN

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

                                               §  1.

1.  Centrum Języków Obcych UG, zwane dalej „CJO”, jest jednostką międzywydziałową świadczącą:

1)  usługi edukacyjne w zakresie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych studentów, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników UG;

2)     usługi w zakresie tłumaczeń dla pracowników UG oraz zleceniodawców spoza UG.

2.  Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być świadczone odpłatnie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

                                               §  2.

Nadzór nad działalnością CJO sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

 

                                               § 3.

Do zadań CJO należy w szczególności:

1. realizacja programów kształcenia w zakresie nauczania języka obcego ogólnego specjalistycznego w odniesieniu do wszystkich form kształcenia wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

2.   przygotowanie językowe studentów UG uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej;

3.  nauczanie cudzoziemców będących studentami, doktorantami lub pracownikami UG języka polskiego jako języka obcego lub innych języków obcych;

4.  przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów językowych;

5.  przeprowadzanie egzaminów ze znajomości języków obcych w ramach przewodu doktorskiego;

6.  upowszechnianie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych w UG;

7.  upowszechnianie znajomości języków obcych z elementami międzykulturowymi poprzez rozwijanie działalności kół naukowych i innych form aktywności;

8.  świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych oraz usług w zakresie tłumaczeń dla pracowników UG oraz zleceniodawców spoza UG.

 

                                               § 4.

1.  CJO kieruje Dyrektor.

2.  Dyrektorem CJO może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.


3.  Dyrektora CJO powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników CJO. Powołanie Dyrektora następuje na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.

4.   Ta sama osoba nie może być Dyrektorem CJO dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

5.  Do zadań Dyrektora CJO należy:

1)   reprezentowanie CJO w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;

2)   opracowywanie projektów planów prac CJO, przedstawianie tych projektów Prorektorowi ds. Kształcenia oraz kontrola ich realizacji;

3) inicjowanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi UG, w szczególności w zakresie opracowywania projektów programów kształcenia, oraz jednostkami spoza UG;

4)   zarządzanie mieniem CJO oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;

5)   zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej CJO;

6)   zapewnianie warunków do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w CJO;

7)   występowanie do Rektora z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania pracowników CJO;

8)   organizowanie i nadzorowanie działalności usługowej CJO w zakresie nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych oraz tłumaczeń;

9)   podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących CJO, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów UG;

10)  sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności CJO i przedstawianie go do zatwierdzenia Radzie SJO, o której mowa w § 5, oraz Senatowi.

 

                      § 5.

1. W CJO działa Rada CJO powoływana przez Rektora na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.

2.   W skład Rady CJO wchodzą:

1)      Dyrektor CJO,

2)      zastępcy Dyrektora CJO,

3)      kierownicy zespołów lektorów.

3.  Przewodniczącym Rady CJO jest Dyrektor CJO.

4.  Do zadań Rady CJO należy w szczególności:

1)      ocena pracy CJO;

2)      zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności CJO;

3)      zatwierdzenie systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie języków obcych przedstawionego przez Dyrektora CJO;

5. W posiedzeniach Rady CJO mogą uczestniczyć z głosem doradczym pracownicy będący przedstawicielami CJO w komisjach senackich i uczelnianych.

 

                     § 6.

1.      W CJO działa Rada Konsultacyjna CJO jako organ opiniodawczy Rektora.

2.    Rada Konsultacyjna CJO jest powoływana przez Rektora na okres kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu

.

3.      W skład Rady Konsultacyjnej CJO wchodzą:

1)      Prorektor ds. kształcenia

2)      Dyrektor CJO,

3)      zastępcy Dyrektora CJO,

4)   do trzech przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, będących nauczycieli akademickimi mającymi dorobek i doświadczenie w zakresie nauczania popularyzacji języków obcych oraz translatoryki.

5.      Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej CJO jest Prorektor ds. Kształcenia.

6.      Do zadań Rady Konsultacyjnej CJO należy:

1)     wyrażanie opinii w sprawie pracy CJO;

2)     opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności CJO;

3)     opiniowanie systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie języków obcych przedstawionego przez Dyrektora CJO;

4)     wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Rektora, prorektorów, Dyrektora CJO lub dziekanów;

5)     przedstawianie Rektorowi, prorektorom i dziekanom wniosków i opinii dotyczących działalności CJO.

 

                                         § 7.

1.      Strukturę CJO tworzą:

1)   Zespół lektorów języka angielskiego,

2)   Zespół lektorów języków germańskich, romańskich i słowiańskich,

3)   Ośrodek egzaminacyjno-kursowy.

2.  Na uzasadniony wniosek Dyrektora CJO albo z własnej inicjatywy Rektor może, w celu realizacji zadań przewidzianych niniejszym regulaminem, tworzyć w strukturze CJO inne jednostki oraz określać ich zadania i skład osobowy.

 

                                            § 8.

1.      Rektor powołuje na wniosek Dyrektora CJO:

1)     zastępcę Dyrektora ds. dydaktyczno-studenckich,

2)     zastępcę Dyrektora ds. finansowo-technicznych,

3)     kierowników jednostek, o których mowa w § 7.

2.      Kandydatów na zastępców Dyrektora CJO oraz kandydatów na kierowników jednostek, o których mowa w § 7, zgłasza Dyrektor.

 

3.     Zakres czynności zastępców Dyrektora CJO oraz kierowników jednostek, o których mowa w § 7, określa Dyrektor CJO.

4.     Zakres czynności kierowników jednostek, o których mowa w § 7, obejmuje w  szczególności:

1)   przygotowywanie oferty dydaktycznej zespołu lektorów;

2)   hospitowanie i opiniowanie pracy w zespole lektorów;

3)   sprawowanie nadzoru nad realizacją treści i form kształcenia językowego oraz organizacją i przebiegiem egzaminów prowadzonych w ramach zespołu lektorów;

4)   organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje pracowników zespołu lektorów;

 

5) przedstawianie Dyrektorowi CJO, raz w semestrze, harmonogramu działań zespołu lektorów oraz sprawozdania z jego realizacji.

 

                                               §   9.

1.     W CJO jako pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani absolwenci filologicznych kierunków studiów posiadający tytuł magistra.

2.     W przypadku cudzoziemców („native speakers”), ubiegających się o zatrudnienie w CJO, wymaga się udokumentowania kwalifikacji poprzez:

1)    posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych;

2)   posiadanie przygotowania metodycznego w zakresie nauczania języka będącego ojczystym dla tego cudzoziemca;

3)     znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym komunikację niezbędną do wykonywania zadań CJO.

3.    Nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Dyrektora CJO.

4.    Dyrektor CJO określa zgodnie z przepisami odrębnymi szczegółowy zakres obowiązków pracowników zatrudnionych w CJO.

 

                                                  § 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UG.