fbpx Często zadawane pytania | Centrum Języków Obcych

Często zadawane pytania | Centrum Języków Obcych

Często zadawane pytania

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 grudnia 2019 roku, 9:23

1. Czy lektorat jest przedmiotem obowiązkowym?

TAK

2. Czy mogę zmienić grupę lektoratową?

Zmiana  grupy  jest  możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody lektora grupy, z której chce się wypisać oraz tego, do którego chce się przejść  (o ile student ma swoja propozycję; jeśli nie, grupę wskazuje Kierownik Zespołu). Zgody należy przedstawić Kierownikowi odpowiedniego Zespołu do ostatecznej decyzji. Zmiana grupy możliwa jest w pierwszych dwóch tygodniach trwania lektoratu na studiach stacjonarnych i przed drugim zjazdem na studiach niestacjonarnych.

3. Nie wybrałem/am języka / nie wypełniłem/am testu diagnozującego online na Portalu.

Należy uzupełnić ten brak przez wypełnienie testu na Portalu Studenta, jeśli nadal jest dostępny. W razie braku takiej możliwości, należy zgłosić się do sekretariatu CJO w celu przypisania do grupy.

4. Rozpoczynam studia z dodatkowej rekrutacji; nie zostałem/am przypisany/a do grupy językowej .

Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie CJO, aby zostać przypisanym do grupy

5. Czy mogę przepisać ocenę z lektoratu uzyskaną na innym kierunku lub innej uczelni?

Na podstawie § 27 Regulaminu Studiów UG „dziekan może, na wniosek studenta składany do dnia 15 listopada (w semestrze zimowym) lub do dnia 15 marca (w semestrze letnim), uznać zaliczone już zajęcia oraz uzyskane i udokumentowane efekty kształcenia i punkty ECTS w szczególności w przypadkach:

1. powtarzanie przedmiotów

2. wznowienie studiów

3. udziału w programie wymiany studenckiej;

4. zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni, w tym zagranicznej, bądź poprzez realizację praktyk, o których mowa w § 16 ust. 6, bądź poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.”

Podanie należy zaadresować do Dziekana, lecz w celu przyśpieszenia sprawy można je złożyć do zaopiniowania w sekretariacie CJO (w wersji papierowej lub elektronicznej).
Podanie wraz z niezbędną opinią zostanie przekazane bezpośrednio do włościwego dziekanatu.

UWAGA! Z uczestnictwa w lektoracie zwalnia pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Proszę dowiadywać się o decyzję w dziekanacie lub sekretariacie CJO. Złożenie podania o przeniesienie osiągnięć nie zwalnia z uczestnictwa w lektoracie.

Przeniesienie osiągnięć możliwe jest w następujących sytuacjach:

 

1. Przeniesienie osiągnięć z języka obcego z innego kierunku (w ramach UG oraz spoza UG) możliwe jest w sytuacji, gdy występuje zgodność efektów kształcenia, tj. spełnione są jednocześnie wszystkie poniższe wymagania:

 • udokumentowany wymagany poziom języka obcego (min. B2 na studiach I stopnia i min. B2+ na studiach II stopnia);
 • nie mniejsza liczba godzin zrealizowana na kierunku, z którego ma być przeniesiona ocena;
 • nie mniejsza liczba punktów ECTS uzyskana za lektorat na kierunku, z którego ma być przepisana ocena;
 • poświadczona realizacja języka specjalistycznego lub pokrewnego w ramach  studiowanego kierunku
   

Przenoszone są oceny z zaliczenia przedmiotu lub/ i  z egzaminu, z zastrzeżeniem, że są to oceny co najmniej dobre (4,0) na studiach I stopnia i dobre+ (4,5) na studiach II stopnia.

W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy student osiągnął wymagany poziom, ale nie realizował na lektoracie języka specjalistycznego), możliwe jest częściowe przeniesienie osiągnięć, np: z 1 lub 2 semestrów z obowiązkiem uczestniczenia w pozostałej części kursu oraz przystąpienia do egzaminu końcowego.

 

2. Absolwenci studiów filologicznych języka, którego lektorat jest obowiązkowy na danym kierunku, mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie na podstawie dyplomu. W takim przypadku przepisywana jest ocena z praktycznej nauki języka. Jeśli dyplom jest starszy niż 5 lat, możliwe jest przeniesienie osiągnięć z zaliczenia z obowiązkiem podejścia do egzaminu końcowego (w przypadku braku egzaminu - podejście do zaliczenia końcowego).

 

UWAGA! We wszystkich przypadkach przedstawione dokumenty, będące podstawą zaliczenia nie mogą być starsze niż 5 lat.

 

6. Chcę otrzymać certyfikat po ukończeniu lektoratu.

 

Należy:

 •        Zamówić certyfikat na Portalu Studenta (certyfikaty wydawane są w j. polskim; i wersji angielskiej).
 •        Dokonać opłaty - https://cjo.ug.edu.pl/kursy_i_certyfikaty/certyfikaty_z_lektoratow
 •        Odebrać go w bibliotece CJO, w pok.627, gdy status certyfikatu zmieni się na "Do odbioru". Przy odbiorze okazać dowód wpłaty
 •        Jeśli występuje problem, w pierwszej kolejności zwrócić się do lektora.
   

7. Czy muszę odebrać certyfikat osobiście.

 

NIE, może to zrobić inna upoważniona osoba

 

Wzory podań do pobrania
ZałącznikWielkość
PDF icon podanie_o_przepisanie_oceny.pdf506.85 KB
PDF icon wniosek_o_zmiane_grupy.pdf78.44 KB