fbpx O nas | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

O nas

O Centrum

CJO

Centrum Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Gdańskiego powołaną pod nazwą Studium Języków Obcych w 1970 roku do organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nazwa Centrum Języków Obcych obowiązuje od 2018 roku.

 

Oferta CJO

W CJO prowadzimy lektoraty następujących języków obcych:

   ● angielskiego
   ● niemieckiego
   ● hiszpańskiego
   ● francuskiego
   ● włoskiego
   ● rosyjskiego
   ● szwedzkiego
   ● polskiego dla obcokrajowców

Aktualnie z oferty CJO korzysta prawie 10 tysięcy studentów I,II i III stopnia. Realizujemy również kursy doskonalenia znajomości języków obcych
dla kadry dydaktycznej i pracowników administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także płatne kursy językowe dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przygotowujemy językowo studentów uczestniczących w programach międzynarodowej wymiany akademickiej, oraz nauczamy studentów zagranicznych języka polskiego jako obcego.
Przeprowadzamy egzaminy ze znajomości języków obcych przy przewodach doktorskich dla doktorantów UG oraz dla innych uczelni i instytucji.
Przeprowadzamy również egzaminy certyfikatowe DFP.

Prowadzimy lektoraty na wszystkich poziomach zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystując różnorodne form nauczania w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym. Zapewniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz profesjonalne narzędzia pracy. Nasza oferta odpowiada na potrzeby uczelni i rynku pracy, nauczając języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, umożliwiamy absolwentom UG przyszłe zatrudnienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego oraz na międzynarodowym rynku pracy.

Dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb poszczególnych kierunków. Oferujemy studentom możliwość doskonalenia i praktycznego użycia języka ogólnego, jak również języka akademickiego oraz specjalistycznego. Oferujemy kursy z dziedzin takich jak:

   ● prawo
   ● biznes
   ● finanse i rachunkowość
   ● administracja
   ● dyplomacja
   ● nauki społeczne
   ● nauki przyrodnicze
   ● nauki humanistyczne
   ● nauki ścisłe
   ● IT

Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego na innych uczelniach krajowych i zagranicznych (przenoszenie osiągnięć), a także jako wzbogacenie portfolio absolwenta UG.

 

Misja i cele CJO

Misją Centrum Języków Obcych jest oferowanie studentom wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rzetelnej i profesjonalnej nauki języków obcych zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Celem naszej działalności jest umożliwienie studentom UG zdobycie umiejętności swobodnego funkcjonowania w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku akademickim i zawodowym oraz przygotowanie do dalszego samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Celem strategicznym Centrum Języków Obcych jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania oraz uczenia się studentów tak, aby odpowiadały one potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów,a także wymaganiom rynku pracy, poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli CJO oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie. Dokonujemy również  cyklicznych przeglądów i aktualizacji procedur, zasad i zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się.
W celu ulepszenia naszych usług dydaktycznych stale pracujemy nad doskonaleniem jakości kształcenia, dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszej kadry dydaktycznej i pracowników administracji oraz ulepszamy infrastrukturę dydaktyczną. Od 2016 roku Centrum Języków Obcych jest członkiem SERMO - Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, którego priorytetem jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych praktyk. 

W odpowiedzi na uchwałę nr 76/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2009 roku, w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w CJO powstała Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia, której celem jest współtworzenie wysokiej  jakości kształcenia na UG. Sekcja zajmuje się monitorowaniem programów nauczania języków obcych w CJO, analizą ankiet studenckich w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego, udoskonalaniem testów plasujących, wdrażaniem ujednoliconych warunków zaliczeń i egzaminów oraz wprowadzeniem spójnego systemu rozwoju CJO.