Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego | Centrum Języków Obcych

Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego

 

Dyrektor Centrum Języków Obcych UG

zgodnie z art. 118a ustawy z dn. 11 lipca 2014 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka włoskiego

Wymogi:

1. Ukończone studia magisterskie (Filologia włoska)

2. Uprawnienia nauczycielskie

3. Mile widziane uprawnienia do nauczania drugiego języka obcego

4. Przygotowanie i prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych dla realizacji postepowania konkursowego o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko lektor języka włoskiego w Centrum Języków Obcych UG zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

3. Wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG

4. CV

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami  )

6. Potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra Filologii włoskiej

7. Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy

8. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych Kandydata (opcjonalnie)

Dokumenty na konkurs należy dostarczyć do 15 sierpnia 2018 roku osobiście bądź pocztą tradycyjną na poniższy adres: Uniwersytet Gdański – Centrum Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 602/603

 

Informacje dodatkowe:

1. Osoby wstępnie zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Brak złożenia kompletu dokumentów w podanym powyżej terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

3. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy liczonych od daty ogłoszenia konkursu.

4. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

5. Centrum Języków Obcych UG zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

6. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko lektora języka włoskiego w Centrum Języków Obcych UG.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lucyna Prośniewska
Treść wprowadzona przez: Wacław Ligman
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:11