Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego | Centrum Języków Obcych

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Dyrektor Studium Języków Obcych UG

zgodnie z art. 118a ustawy z dn. 11 lipca 2014 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko lektora języka angielskiego

 

Wymogi:

1.      Ukończone studia magisterskie (Filologia angielska)

2.      Mile widziane uprawnienia do nauczania drugiego języka obcego

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.      Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych dla realizacji postepowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

2.      Wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG

3.      CV

4.      Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 )

5.      Potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra Filologii angielskiej

6.      Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy

7.      Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych Kandydata (opcjonalnie)

 

Dokumenty na konkurs należy dostarczyć do 21 września 2017 roku osobiście bądź pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Uniwersytet Gdański – Studium Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 602/603

 

Informacje dodatkowe:

1.      Osoby wstępnie zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

2.      Brak złożenia kompletu dokumentów w podanym powyżej terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy liczonych od daty ogłoszenia konkursu.

4.      Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

5.      Studium Języków Obcych UG zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

6.      Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Ligman
Treść wprowadzona przez: Lucyna Prośniewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2017 roku, 13:35