fbpx Opis przedmiotu | Centrum Języków Obcych

Jesteś tutaj

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

 

           ProUG

Academic English                                                                                                                                    Centrum Języków Obcych UG

 

 

Przedmiot Academic English realizowany jest w ramach Zadania 1 – M1 Zunifikowane program kształcenia – wspólne przedmioty projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  

 

Grupa docelowa

studenci III roku (V semestr) studiów stacjonarnych w roku akademicki 2020/2021

Ilość godzin

10

Punkty ECTS

1

Forma zajęć

lektorat

Zaliczenie 

Zaliczenie na ocenę

 

Wydziały uczestniczące w projekcie:

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Oceanografii i Geografii
 • Wydział Prawa i Administracji

 

Opis przedmiotu:

Kurs akademickiego języka angielskiego przeznaczony jest dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia i służy podniesieniu kompetencji językowych w celu usprawnienia samodzielnej pracy badawczej oraz ułatwienia korzystania z programów międzynarodowych. Kurs przygotuje studentów do studiowania literatury specjalistycznej i sprawnego posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim, uczestniczenia w seminariach, wykładach czy konferencjach. Szczególny nacisk kładziony jest na rozszerzanie słownictwa i frazeologii typowej dla języka akademickiego w zakresie komunikacji przy zrównoważonym doskonaleniu wszystkich kompetencji językowych (słuchania, czytania, mówienia, pisania).

Program kursu

Program kursu obejmuje w szczególności:

 • specjalistyczną terminologię akademicką (zależnie od wydziału / kierunku studiów);
 • formalne struktury językowe;
 • reading skills - rozpoznawanie i ocenianie głównych myśli tekstu oraz argumentów pobocznych, dedukowanie znaczenia słów, krytyczna analiza tekstu, analiza wykresów, rozpoznawanie opinii autora tekstu, interpretacja teksów poetyckich, rozumienie metod i procesów badawczych;
 • speaking skills - przedstawianie własnych idei, praca w zespole, przygotowanie projektów, wygłaszanie prezentacji;
 • listening skills - rozumienie głównego celu wykładu, rozpoznawanie głównych myśli wykładu i argumentów pobocznych, efektywne słuchanie powiązanie z tworzeniem notatek;
 • writing skills - argumentacja, konstruowanie wstępu i zakończenia, planowanie wypowiedzi pisemnej, spójność wypowiedzi, parafraza, stosowanie odpowiedniego stylu wypowiedzi, budowanie streszczeń, budowanie sprawozdań z badań, prezentowanie danych, wyrażanie opinii, budowanie eseju.

 

Zakłada się, że po zakończeniu kursu Academic English student:

 • rozwinie swoje umiejętności czytania tekstów akademickich i budowania w oparciu o nie swoich opinii;
 • rozwinie swoje umiejętności aktywnego słuchania wykładów i budowania w oparciu o nie swoich wypowiedzi;
 • rozwinie umiejętności porozumiewania się ze specjalistami w studiowanej dziedzinie;
 • będzie potrafił konstruować wypowiedzi pisemne uznawane za typowe dla swojej specjalizacji;
 • będzie potrafił przygotować i wygłosić prezentacje.

 

Materiały dydaktyczne oraz źródła

 • Bailey, Stephen.  Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, 2011.
 • Day, Jeremy and Tamzen Armer. Cambridge English for Scientist. Cambridge University Press, 2011.
 • De Chazal, Edward and Sam McCarter. A course in English for Academic Purposes. Oxford University Press, 2015. (Upper Intermediate / Advanced)
 • Hewings, Martin. Cambridge Academic English. Cambridge, 2016. (Upper Intermediate/ Advanced)
 • McCarthy, Michael. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2017.
 • www.ted.com
 • www.khanacademy.org
 • www.uefap.com
 • http://www.phrasebank.manchester.ac.uk
 • www.bbclearningenglish.com
 • Directory of Open Access Journals https://doaj.org/

 

 

                                                                                                                                                     

 

Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego